Bookmark and Share

VSTUPNÍ, STARTOVACÍ NEBO PODPOROVANÉ BYDLENÍ je

 • Nájemní sociální bydlení na dobu určitou. Smlouva bude prodlužována po půl roce, až max. na dva roky.
 • Cílem je umožnit osobám, které mají ztížené životní podmínky využívat nájemní bydlení co nejvíce podobné běžnému, standartnímu bydlení.
 • Jedná se o byt, kde není skládána kauce, je stanoven nejvyšší možný nájem, osoby jsou doprovázeny sociální službou.
 • Jinak se nazývají také „CVIČNÉ“ BYTY, kde si obyvatelé zkoušejí samostatné efektivní hospodaření.

 

Vstupní byty - Dům svaté Faustyny

Štefánikova 1207, Dvůr Králové nad Labem

 

Kdo může žádat

Do Domu svaté Faustyny, Štefánikova 1207, Dvůr Králové nad Labem jsou přijímány

 • Osoby zletilé a svéprávné (také nezletilé osoby, které nabyly svéprávnosti přiznáním nebo uzavřením manželství)
 • Osoby samotné nebo s jedním dítětem (kapacita bytu podle České technické normy)
 • Podmínkou přijetí je, aby zájemce spadal do cílové skupiny, ta zahrnuje:

A) osoby pobírající dávky v hmotné nouzi nebo mající příjem 0,6 násobku průměrného platu

B) osoba, která splňuje bod A. a zároveň 
               a) žije v sociálně vyloučené romské lokalitě
               b) hrozí (nebo bylo) její rodině odebrání dítěte z důvodu nevyhovujícího bydlení
               c) žije v jiné tíživé situaci (opouští vězení, dětský domov, azylový dům, uprchlík, atp.)

 

Kdo nebude přijat

 • Osoby, jejich zdravotní stav ohrožuje okolí (infekční choroby, psychotické stavy)
 • Osoby, jejichž chování nebo zvyklosti obtěžují okolí (agresivní osoby)
 • Zaměstnanci, zakladatelé, členové dozorčí nebo správní rady nebo  statutár KMBM

 

Platby

 • Obvykle se cena pohybuje od 4 062,- Kč do 4 144,-Kč/ měsíc:

         Nájemné 57Kč/m(velikost bytů cca 19 - 20m2)

         Služby 2 960,- (viz. Evidenční list)

 • Příplatek za dítě (energie): do 10 let 250,-Kč/ měsíc
                                      nad 10 let 350,-Kč/měsíc       
 • Praní prádla: 40,-Kč / 1 využití společné pračky
 • Splatnost nájemného ustálena individuálně při podpisu smlouvy

 

Postup pro přijímání

 • Zájemce se obrátí na kontaktní osobu pronajímatele, a to telefonicky na číslo 733 741 994,
  e-mailem na adresu kmbm@seznam.cz nebo osobně
 • Zájemce bude pozván na schůzku
 • Pronajímatel má právo               

       1) požadovat od zájemce potvrzení o zdravotní způsobilosti

       2) vyžádat si informace od institucí nebo osob, kde zájemce přebýval (např. azylový dům,
           dětský domov, pěstounská rodina apod.)

 • Zájemce doloží, že spadá do cílové skupiny: doloží příjmy za posledních 12 měsíců a tyto příjmy splňují podmínku A); prostřednictvím rozhovoru pracovník zjistí, zda zájemce splňuje také podmínku B).
 • Zájemce podpisem stvrdí, že nemá ve vlastnictví, ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt.
 • Pracovník může také komunikovat se zprostředkovatelem zájemce (sociální pracovnice azylového domu, pracovnice OSPOD, probační a mediační služby, pracovník věznice apod.). Tento kontakt však nemůže zcela nahrazovat komunikaci se zájemcem samotným.

 

Sjednání nájemní smlouvy

 • Smlouva bude sjednána vždy na 1 měsíc do doby, než se pronajímatel s nájemcem dohodnou jinak. Nejdéle může být smlouva prodlužována do 2 let.
 • Před sjednáním smlouvy nebude požadována kauce ani dar

 

Výjimky

 • Do bytu bude dočasně přijata dospělá osoba a dvě děti max. v předškolním věku (posuzuje a rozhoduje pronajímatel).
 • Osobě bude prodloužena max. přípustná doba pobytu – tedy nad 2 roky (posuzuje a rozhoduje pronajímatel; uspokojeni však musí být všichni žadatelé z cílové skupiny).
 • Bude přijata osoba, která nespadá do cílové skupiny – taková osoba může být přijata (nejdéle na 1 rok) jen tehdy, kdy jsou uspokojeni všichni zájemci z cílové skupiny a zároveň obec vydá písemný souhlas s pronájmem bytu takové osobě.

 

Aktualizováno dne 25. 11. 2015 ve Dvoře Králové nad Labem